Algemeen - Hondenschool Sint-Truiden

Hondenschool
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Afspraakjes


Het huishoudelijk reglement 1. De Sint Truidense hondenschool vzw, is een gezelschap-hondenschool met als doel iedere hond, van gelijk welk ras, de begrippen van de gehoorzaamheid en gewilligheid bij te brengen, zodat de hond zich in gelijk welke situatie behoorlijk gedraagt.
 2. De activiteiten worden georganiseerd zonder winstbejag.
 3. Onvoorziene gevallen worden besproken op de bestuursvergadering.
 4. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid bij gebeurlijke ongevallen.
 5. Iedere bezitter van een hond kan zich bij de club aansluiten. Hij/zij moet echter voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Lid worden door betaling van het jaarlijkse inschrijvingsgeld
  • Voor iedere hond moet een verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid, alle risico’s” aangegaan worden
  • Elk lid moet voor deelname aan de oefeningen voor elke hond een certificaat van inenting tegen de ziektes Carré, Parvovirose en Hepatitis kunnen voorleggen. Certificaten dienen afgeleverd te zijn door erkende dierenartsen

 6. Alle politieke redetwisten zijn verboden op het africhtingterrein en in het clublokaal.

 7. Roken op het terrein, alsook in de kantine, is verboden.

 8. Zowel in het clublokaal, als op het terrein, moeten de leden hun hond onder controle houden. Buiten de lessen blijven de honden steeds aangelijnd.

 9. Tijdsbeperkingen bij het africhten: er worden geen klachten aanvaard over honden die niet hebben kunnen oefenen.

 10. Niet- leden worden niet toegelaten op het terrein tijdens de trainingsuren evenals personen onder invloed van drank, drugs,…

 11. Zieke, onverzorgde honden en loopse teven worden niet toegelaten tijdens de trainingen.

 12. Aan een tweede,en elk volgend lid van eenzelfde gezin, onder hetzelfde dak wonend wordt een korting op het lidgeld toegestaan.

 13. Door zich aan te sluiten bij de vereniging, verbindt elk lid zich ertoe zich te onderwerpen aan de reglementen van de vereniging en aan de reglementen van de KKUSH. Gedurende zijn aansluiting, welke voor één jaar geldig is, zal elk lid zich onthouden van activiteiten die de vereniging kunnen schaden. Hij zal regelmatig de oefeningen bijwonen en in de mate van het mogelijke deelnemen aan de activiteiten van de vereniging.

 14. Alle leden staan in voor de goede orde op terreinen en in de lokalen.

 15. Elk lid bezit een leiband (1m), een halsband en een apporteerblok.

 16. Elk ingeschreven lid, dat in orde is met het huishoudelijk reglement, heeft het recht gebruik te maken van de materialen en het terrein van de vereniging en dit onder toezicht van een instructeur.

 17. Bij het veranderen van de club moet het lid in orde zijn met bijdragen aan de club die verlaten wordt, en moet hij eventuele bezittingen van de club terug overmaken aan die club.

 18. Elk lid is verplicht zich aan het huishoudelijk reglement te houden, zoniet kan het lidmaatschap geweigerd, en het africhten van zijn hond op het terrein verboden worden.

 19. Elk lid verliest zijn rechten op bezit van maatschappij wanneer hij deze verlaat.

 20. Iedere geleider wordt geacht voldoende kennis en zeggenschap te hebben over het doen en laten van zijn hond. Indien er problemen zouden zijn, kan er steeds beroep worden gedaan op een instructeur.

 21. Prikbanden zijn in alle omstandigheden verboden, ook omgekeerd gedragen.

 22. De uitwerpselen van de hond moeten door de geleider onmiddellijk verwijderd worden, zowel op het terrein als daarbuiten.

 23. Elke geleider die zijn hond brutaal behandelt, zal uit de les verwijderd worden.

 24. Elk onverantwoord gedrag van de geleiders ten opzichte van de medegeleiders, instructeurs en/of honden kan door de instructeur gesanctioneerd worden en betrokkene kan eventueel uit de lessen verwijderd worden.

 25. Het bestuur en de instructeurs bepalen de dagen en uren van de trainingen.

 26. De instructeur leidt de oefeningen en heeft het recht de bevelen correct te laten uitvoeren. Klachten over de oefeningen worden aan de hoofdinstructeur gericht.

 27. Overgangsproeven naar een hogere klas worden afgenomen door de hoofdinstructeur en de verantwoordelijke instructeur voor deze klas.

 28. De data van de overgangsproeven worden vastgelegd door de volledige instructeursploeg, om een vlotte doorstroming naar alle klassen te kunnen verzekeren.

 29. Meningsverschillen tussen instructeurs onderling worden niet in het openbaar besproken maar intern, in samenspraak met de hoofdinstructeur opgelost.

 30. De hoofdinstructeur kan, in overleg met de instructeurs, een geleider ertoe verplichten  zijn hond een muilkorf te laten dragen op de clubterreinen.

 31. Elke instructeur, verantwoordelijke voor een klas, wordt geacht de opgelegde oefeningen en de puntenindeling van het gehoorzaamheidsprogramma sectie 4B te kennen.

 32. Elke instructeur, verantwoordelijke voor een klas, dient bovengenoemde informatie mee te delen aan zijn geleiders bij de overgangsproeven.

 33. Elke instructeur verklaart zich voor akkoord met de doelstellingen geformuleerd in de statuten van de vereniging.

 34. Elke instructeur dient in het bezit te zijn van een erkend instructeurbrevet (KKUSH). Een gehoorzaamheidsbrevet behaald met zijn eigen hond is wenselijk.

 35. Kandidaat- instructeurs moeten zich schriftelijk kandidaat stellen in het bestuur. Indien zijn/haar aanvraag ontvankelijk verklaard wordt is de kandidaat- instructeur verplicht het jaar van zijn aansluiting zich in te schrijven voor de instructeurcursus georganiseerd door de KKUSH

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu