Addendum Agility aan het Huishoudelijk Reglement van de Sint-Truidense Hondenschool.

Ieder lid, iedere instructeur en toekomstig lid van de afdeling Agility van de SintTruidense Hondenschool dient het Algemene Huishoudelijke reglement van de SintTruidense Hondenschool na te leven.

Ieder lid, iedere instructeur en eenieder die op de een of andere manier met de SintTruidense Hondenschool afdeling agility verbonden is, dient dit addendum behorend bij het algemeen huishoudelijk reglement na te leven.

In geval van twijfel hebben de statuten en het algemeen huishoudelijk reglement voorrang op dit addendum.

In gevallen waarin dit addendum niet voorziet, of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist steeds de raad van bestuur. Dit reglement kan aangepast worden door de Algemene Vergadering.

Leden dienen de lesuren te respecteren, dit betekent dat men steeds minstens 15 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig dient te zijn zodat zij kunnen helpen de toestellen op de terreinen te zetten.

Indien je toch eens te laat komt, gelieve dan de lesgever te verwittigen en te vragen of je alsnog kan meedoen. De leden die aan de laatste les deelnemen worden ook verwacht te helpen de toestellen weer op te bergen. Kan je helemaal niet aanwezig zijn, gelieve de instructeurs hierover dan ook te informeren.

Het gebruik van GSM is niet handig tijdens het oefenen en daarom niet toegelaten tijdens de les. Voor noodgevallen of professionele permanentie is de GSM wel toegestaan.

Tijdens de lessen is het niet toegestaan het trainingsveld te verlaten. Ben je iets vergeten of is een sanitaire stop noodzakelijk, wend je eerst tot je instructeur.

Eten en roken zijn niet toegestaan op het oefenterrein, niet-alcoholische dranken mogen mits ze buiten bereik van de honden gezet worden. Dit zal vooraf ook meegedeeld worden door de instructeur.

Tijdens de lessen geven geleiders geen commentaar op andere geleiders.

Elke geleider beschikt over een vaste leiband of vaste lus van ca 1m/1.2 m lengte. Strophalsbanden, prikbanden, Teletac en andere systemen die sterk gebruik maken van pijnprikkels worden niet toegestaan.

Tijdens het lopen mag de hond geen enkel voorwerp aanhouden. Geen halsband, vlooienband en/of harnas. Zo vermijden we dat de hond ergens zou blijven achter hangen en zich zou bezeren. 

Buiten de lesuren is het verboden de agility toestellen te gebruiken. Uitzonderingen worden enkel toegestaan door de instructeurs mits aanwezigheid van een instructeur.

Tijdens de les zijn enkel de lesgevers en de geleiders met hun honden op het terrein toegelaten.

Honden, ouder dan een jaar, met ernstig ongecontroleerd agressief gedrag naar andere honden of naar mensen, worden niet in de lessen agility aanvaard. Onze instructeurs zijn opgeleid om je hond gehoorzaam te maken maar zijn geen gedragstherapeuten en kunnen zich niet bezighouden met gedragsstoornissen. Daarom verwijzen we in zulke gevallen door naar een gedragstherapeut. Deze beslissing zal steeds in overleg genomen worden op de instructeursvergaderingen agility. Na het slagen in een nieuwe ingangsproef zijn al deze honden terug welkom.

De minimumleeftijd van de geleider is 14 jaar. Uitzonderingen worden eventueel toegestaan in overleg met de instructeurs en in samenspraak met de ouders. Indien toegelaten, moeten ze altijd vergezeld zijn van één ouder.

We vragen al onze leden om indien mogelijk 2x per week deel te nemen aan de trainingen agility. Zeker bij beginnende honden en geleiders is deze regelmaat een absolute must.

Een nieuw lid is verplicht zich eerst administratief te laten registreren, alvorens men op het oefenterrein aan de les mag deelnemen.

Bij betaling van het lidgeld verklaart het nieuwe lid géén lid te zijn van een andere club waar hij eenzelfde discipline beoefent. Afwijkingen hierop kunnen enkel door de Raad van Bestuur en het akkoord van de hoofdinstructeur worden toegestaan.

Bijkomende training volgen in een andere vereniging (ter voorbereiding van wedstrijden of om een andere reden) is wel toegestaan, maar geleiders worden verzocht voorafgaandelijk de instructeurs hiervan op de hoogte te brengen.

Het is echter niet toegelaten enkel administratief lid te worden van de Sint-Truidense Hondenschool om inschrijving in of deelname aan wedstrijden mogelijk te maken terwijl zelden of nooit deelgenomen wordt aan trainingen.

Ieder nieuw lid wordt geacht op regelmatige basis deel te nemen aan de trainingen (zie punt 18). Zo is bijvoorbeeld 1 maal per trimester zeker niet voldoende. Langdurige ziekte van geleider of hond en vakanties worden uiteraard niet meegerekend. Andere bijzondere omstandigheden kunnen in overweging genomen worden mits voorlegging aan de instructeurs die gezamelijk hierover zullen beslissen.

Het hardhandig aanpakken van de honden op de agilityterreinen wordt niet toegestaan behalve in geval van aggressie. Een hond fysiek hardhandig aanpakken omdat hij een oefening niet naar behoren of naar de zin van de geleider uitvoert is dus niet aanvaardbaar. Indien een hond daarentegen uit opwinding of frustratie naar zijn geleider hapt, of aggressief uithaalt naar andere honden of mensen, mag de geleider gepast optreden.

Honden zijn in de lokalen toegelaten. Zij moeten echter aan de leiband blijven en zo dicht mogelijk bij hun geleider zitten of liggen. Een hond die algemene overlast bezorgt, kan zowel door een bestuurslid als een lesgever of de mensen met toogdienst verzocht worden om het lokaal even te verlaten. Als de hond terug kalm is, is hij terug welkom.

In de cafetaria is er geen bediening aan tafel, gelieve zelf je drank aan de toog te bestellen. Het leeggoed breng je zelf ook terug naar de toog.  Het sluitingsuur van de kantine is 22u30 op zowel maandag als donderdag.

Voor je naar de trainingen van de hondenschool komt, laat je je hond zijn behoefte doen. Dit kan op de hondenschool op de daarvoor voorziene “plasweide”. Er wordt van iedere geleider verwacht dat hij de “grote boodschap” van zijn/haar hond op de plasweide opruimt.

Iedere geleider loopt in de beginnersklassen met zijn eigen hond.

Enkel bij langdurige afwezigheid wegens bv. ziekte, kunnen er uitzonderingen gemaakt worden. De beslissing over deze uitzondering zal genomen worden bij wijze van stemming op de instructeurs vergadering.

Na het succesvol afleggen van de TAP, mag er in de wedstrijdklas gewisseld worden tussen hond en geleider, zolang deze onder het zelfde dak verblijven (m.a.w. binnen hetzelfde gezin). Uitzonderingen hierop zijn steeds op eigen risico van de geleider. De instructeurs raden aan om de hond zoveel mogelijk stabiliteit te gunnen.

Loopse teven zijn enkel toegelaten in de wedstrijdklas. Deze teven worden buiten de terreinen van de hondenschool uitgelaten. Tijdens de training, wanneer ze niet lopen, moeten ze in een bench en op afstand van andere honden geplaatst worden. De honden moeten met een broek het parcours lopen. De loopse teven mogen enkel gedurende de training het terrein betreden. Na de training moeten ze het terrein van de hondenschool onmiddellijk verlaten.